APPENDIX A: MESSENGER REPORTS

Alcestis 152–98

Action in more than one movement:

160–61 ἐκ δ᾿ ἑλοῦσα κεδρίνων δόμων ἐσθῆτα κόσμον τ᾿ εὐπρεπῶς ἠσκήσατο.
170–72 πάντας δὲ βωμούς... προσῆλθε κἀξέστεψε καὶ προσηύξατο, πτόρθων ἀποσχίζουσα μυρσίνης φόβην.
183–84 κυνεῖ δὲ προσπίτνουσα, πᾶν δέ δέμνιον ὀφθαλμοτέγκτῳ δεύεται πλημμυρίδι.
186–87 στείχει προνωπὴς ἐκπεσοῦσα δεμνίων, καὶ... θαλάμων ἐξιοῦσ᾿...
187–88 ἐπεστράφη κἄρριψεν αὑτὴν αὖθις ἐς κοίτην πάλιν.
189–90 παῖδες δὲ πέπλων μητρὸς ἐξηρτημένοι ἔκλαιον.
190–91 ἡ δὲ λαμβάνουσ᾿ ἐς ἀγκάλας ἠσπάζετ᾿ ἄλλοτ᾿ ἄλλον.

Action paraphrased:

185 ἐπεὶ δὲ πολλῶν δακρύων εἶχεν κόρον... + 183–84

Heraclidae 799–866

Action in more than one movement:

802–03 ἐκβὰς τεθρίππων Ὕλλος ἁρμάτων πόδα ἔστη...
846–47 λαβὼν δὲ χερσὶν ἡνίας Εὐρυσθέως πώλοις ἐπεῖχε.
854–55 δισσὼ γὰρ ἀστέρ᾿ ἱππικοῖς ἐπὶ ζυγοῖς σταθέντ᾿ ἔκρυψαν ἅρμα λυγαίῳ νέφει.

Action paraphrased:

800–01 ἐπεὶ γὰρ ἀλλήλοισιν ὁπλίτην στρατὸν κατὰ στόμ᾿ ἐκτείνοντες ἀντετάξαμεν.
821–22 ἔσφαζον... ἀφίεσαν λαιμῶν βοείων εὐθὺς οὔριον φόνον.
836–37 ποὺς ἐπαλλαχθεὶς ποδί, ἀνὴρ δ᾿ ἐπ᾿ ἀνδρὶ στάς, ἐκαρτέρει μάχη.

Medea 1136–1230

Action in more than one movement:

1136–37 ἦλθε δίπτυχος γονὴ... καὶ παρῆλθε νυμφικοὺς δόμους...
1147–48 προυκαλύψατ᾿ ὄμματα λευκήν τ᾿ ἀπέστρεψ᾿ ἔμπαλιν παρηίδα.
1159 λαβοῦσα πέπλους... ἠμπέσχετο.
1160–61 θεῖσα στέφανον ἀμφὶ βοστρύχοις... κατόπτρῳ σχηματίζεται κόμην.
1163–66 ἀναστᾶσ᾿ ἐκ θρόνων διέρχεται στέγας... πολλὰ πολλάκις τένοντ᾿ ἐς ὀρθὸν ὄμμασι σκοπουμένη.
1168–70 χροιὰν... ἀλλάξασα λεχρία πάλιν χωρεῖ τρέμουσα κῶλα καὶ... θρόνοισιν ἐμπεσοῦσα.
1173–75 ...διὰ στόμα χωροῦντα λευκὸν ἀφρόν, ὀμμάτων τ᾿ ἄπο κόρας στρέφουσαν...
1186–89 πλόκος θαυμαστὸν ἵει νᾶμα παμφάγου πυρός, πέπλοι δὲ... ἔδαπτον σάρκα.
1190–91 φεύγει δ᾿ ἀναστᾶσ᾿..., σείουσα χαίτην κρᾶτά τ᾿ ἄλλοτ᾿ ἄλλοσε...
1198–1201 αἷμα δ᾿ ἐξ ἄκρου ἔσταζε κρατὸς συμπεφυρμένον πυρί, σάρκες δ᾿ ἀπ᾿ ὀστέων... άπέρρεον.
1206–07 περιπτύξας χέρας κυνεῖ.

Action paraphrased:

1164 ...ἁβρὸν βαίνουσα... + 1163
1175 ...αἷμα τ᾿ οὐκ ἐνὸν χροί. + 1168
1190 ...πυρουμένη... + 1186–87 + 1199
1214–16 δεινὰ δ᾿ ἦν παλαίσματα· ὁ μὲν γὰρ ἤθελ᾿ ἐξαναστῆσαι γόνυ, ἡ δὲ ἀντελάζυτ᾿.

Hippolytus 1173–1254

Action in more than one movement:

1186–87 ἐξηρτυμένας πώλους παρ᾿ αὐτὸν δεσπότην ἐστήσαμεν.
1188–89 μάρπτει δὲ χερσὶν ἡνίας ἀπ᾿ ἄντυγος, αὐταῖς ἐν ἀρβύλαισιν ἁρμόσας πόδας.
1194-95 κἀν τῷδ᾿ ἐπῆγε κέντρον ἐς χεῖρας λαβὼν πώλοις ἁμαρτῇ.
1203–04 ὀρθὸν δὲ κρᾶτ᾿ ἔστησαν οὖς τ᾿ ἐς οὐρανὸν ἵπποι.
1210–12 ἀνοιδῆσάν τε καὶ πέριξ ἀφρὸν πολὺν καχλάζον ποντίῳ φυσήματι χωρεῖ πρὸς ἀκτάς.
1220–22 ἥρπασ᾿ ἡνίας χεροῖν, ἕλκει δέ... ἱμᾶσιν ἐς τοὔπισθεν ἀρτήσας δέμας.
1223–24 αἱ δ᾿ ἐνδακοῦσαι στόμια... γνάθοις βίᾳ φέρουσιν.
1226–27 κεἰ... ἔχων οἴακας εὐθύνοι δρόμον...
1231 σιγῇ πελάζων ἄντυγι ξυνείπετο.
1234–39 σύριγγές τ᾿ ἄνω τροχῶν ἐπήδων ἀξόνων τ᾿ ἐνήλατα, αὐτὸς δ᾿ ... ἠνίαισιν ἐμπλακεὶς... ἕλκεται... σποδούμενος μὲν πρὸς πέτραις φίλον κάρα θραύων τε σάρκας.

Action paraphrased:

1232–33 ἔσφηλε κἀνεχαίτισεν ἁψῖδα πέτρῳ προσβαλὼν ὀχήματος.
1234 σύμφυρτα δ᾿ ἦν ἅπαντα. + 1234–39
1237 δεσμὸν δυσεξέλικτον... δεθείς + 1236

Hecuba 518–82

Action in more than one movement:

523–24 λαβὼν... Πολυξένην χερὸς ἔστησ᾿ ἐπ᾿ ἄκρου χώματος.
527–29 πλῆρες δ᾿ ἐν χεροῖν λαβὼν δέπας πάγχρυσον αἴρει χειρὶ... χοὰς θανόντι πατρί.
543–44 φάσγανον κώπης λαβὼν ἐξεῖλκε κολεοῦ.
558–59 λαβοῦσα πέπλους ἐξ ἄκρας ἐπωμίδος ἔρρηξε λαγόνας ἐς μέσας παρ᾿ ὀμφαλὸν....
574–75 οἱ δὲ πληροῦσιν πυρὰν κορμοὺς φέροντες πευκίνους.

Action paraphrased:

560–61 μαστοὺς τ᾿ ἔδειξε στέρνα θ᾿... κάλλιστα. + 558–59
569–70 πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμων πεσεῖν, κρύπτουσ᾿ ἃ κρύπτειν... χρεών.

Andromache 1085–1165

Action in more than one movement:

1090–91 διαστείχων πόλιν ἐς οὖς ἑκάστῳ δυσμενεῖς ηὔδα λόγους.
1100, 1102 μῆλα... λαβόντες ᾖμεν ἐσχάραις τ᾿ ἐφέσταμεν.
1114–15 τῷ δὲ ξιφήρης ἆρ᾿ ὑφειστήκει λόχος δάφνῃ σκιασθείς.
1130–31 προύτεινε τεύχη... ἐκεῖσε κἀκεῖσ᾿ ἀσπίδ᾿ ἐκτείνων χερί.
1136–37 νιν περισταδὸν κύκλῳ κατεῖχον οὐ διδόντες ἀμπνοάς...
1138–40 βωμοῦ κενώσας δεξίμηλον ἐσχάραν... ποδοῖν χωρεῖ πρὸς αὐτούς.
1153–54 τίς οὐ σίδηρον προσφέρει, τίς οὐ πέτρον, βάλλων ἀράσσων.
1158–59 ἡμεῖς δ᾿ ἀναρπάσαντες... χεροῖν κομίζομέν νίν σοι.

Action paraphrased:

1128–29 ἔβαλλον ἐκ χειρῶν πέτροις. πυκνῇ δὲ νιφάδι πάντοθεν σποδούμενος...
1130 κἀφυλάσσετ᾿ ἐμβόλας + 1131
1135–36 δεινὰς... πυρρίχας φρουρουμένου βέλεμνα παιδός. + 1130–31
1139 τό Τρωικὸν πήδημα πηδήσας... + 1138
1149–50 Ἀχιλλέως πίτνει παῖς... +1152 ὡς δὲ πρὸς γαῖαν πίτνει...
1150–51 ... ὀξυθήκτῳ πλευρὰ φασγάνῳ τυπεὶς Δελφοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ὅσπερ αὐτὸν ὤλεσεν...

Supplices 650–730, 752–70

Action in more than one movement:

652 ἔστην θεατὴς πύργον εὐαγῆ λαβών.
676–77 πέραν δὲ διελάσαντες ἀλλήλων ὄχους παραιβάτας ἔστησαν ἐς τάξιν δορός.
698 ἱετ᾿ εὐθὺς λάμπρ᾿ ἀναρπάσας ὅπλα.
714–17 ὅπλισμα τοὐπιδαύριον λαβὼν δεινῆς κορύνης διαφέρων ἐσφενδόνα ὁμοῦ τραχήλους κἀπικειμένας κάρᾳ κυνέας θερίζων...
760 ποῦ νεκροὺς ἥκεις λιπών;
766 κἄστρωσέ γ᾿ εὐνὰς κἀκάλυψε σώματα.

Action paraphrased:

674–75 ποιμένες... κατῆρχον... μάχης. + 676–77
691–93 …τῶν δὲ ... ἐς κρᾶτα πρὸς γῆν ἐκκυβιστώντων βίᾳ πρὸς ἁρμάτων τ᾿ ἀγαῖσι λειπόντων βίον.
717 κἀποκαυλίζων ξύλῳ. + 716–17

Heracles 922–1015

Action in more than one movement:

932–34 ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφθαρμένος ῥίζας τ᾿ ἐν ὄσσοις αἱματῶπας ἐκβαλὼν ἀφρὸν κατέσταζ᾿ εὔτριχος γενειάδος.
947–49 ἐκ τοῦδε βαίνων... δίφρου τ᾿ εἰσέβαινεν ἄντυγα κἄθεινε... χερί.
978–79 ἐναντίον σταθεὶς βάλλει πρὸς ἧπαρ.
979–80 ὕπτιος... ὀρθοστάτας ἔδευσεν...
986–87 γόνασι προσπεσὼν πατρὸς καὶ πρὸς γένειον χεῖρα καὶ δέρην βαλὼν...
992–94 ὑπὲρ κάρα βαλὼν ξύλον καθῆκε παιδὸς ἐς ξανθὸν κάρα, ἔρρηξε δ᾿ ὀστᾶ.
999–1000 σκάπτει μοχλεύει θύρετρα κἀκβαλὼν σταθμὰ...
1002–03 ἦλθεν... κραδαίνουσ᾿ ἔγχος...

Action paraphrased:

980 ...ἐκπνέων βίον. + 980
1004–06 κἄρριψε πέτρον στέρνον εἰς Ἡρακλέους, ὅς νιν φόνου μαργῶντος ἔσχε κἀς ὕπνον καθῆκε.

Euripides’ Electra 774–858

Action in more than one movement:

775 ἐσβάντες ᾖμεν δίκροτον εἰς ἁμαξιτόν.
777–78 κυρεῖ δὲ κήποις ἐν καταρρύτοις βεβώς, δρέπων... κάρᾳ πλόκους.
788–89 χερὸς λαβὼν παρῆγεν ἡμᾶς.
798–99 λόγχας δὲ θέντες... δμῶες πρὸς ἔργον πάντες ἵεσαν χέρας.
803–04 λαβὼν δὲ προχύτας... ἔβαλλε βωμούς.
810–12 ἐκ κανοῦ δ᾿ ἑλὼν Αἴγισθος ὀρθὴν σφαγίδα, μοσχείαν τρίχα τεμὼν ἐφ᾿ ἁγνὸν πῦρ ἔθηκε δεξιᾷ.
822–23 λαβὼν μόσχου πόδα λευκὰς ἐγύμνου σάρκας ἐκτείνων χέρα.
824, 826 βύρσαν ἐξέδειρεν... κἀνεῖτο λαγόνας.
826–27 ἱερὰ δ᾿ ἐς χεῖρας λαβὼν Αἴγισθος ἤθρει.
838 λαβὼν δὲ κόπτει.
838–39 σπλάγχνα δ᾿ Αἴγισθος λαβὼν ἤθρει διαιρῶν. τοῦ δὲ νεύοντος κάτω...
840–41 ὄνυχας ἐπ᾿ ἄκρους στὰς... ἐς σφονδύλους ἔπαισε.
846 ἔστησαν ἀντίπρῳρα σείοντες βέλη.
855–57 ἔρχεται δὲ σοὶ... φέρων... Αἴγισθον.

Action paraphrased:

841–42 νωτιαῖα δὲ ἔρρηξεν ἄρθρα. + 841
842–43 πᾶν δὲ σῶμ᾿ ἄνω κάτω ἤσπαιρεν ἠλέλιζε δυσθνῄσκων.

Iphigenia in Tauris 260–339

Action in more than one movement:

265–66 κἀνεχώρησεν πάλιν ἄκροισι δακτύλοισι πορθμεύων ἴχνος.
281–83 πέτραν... λιπὼν... ἔστη κάρα τε διετίναξ᾿ ἄνω κάτω κἀνεστέναξεν ὠλένας τρέμων ἄκρας.
295–96 συσταλέντες... σιγῇ καθήμεθ᾿.
296–98 χερὶ σπάσας ξίφος, μόσχους ὀρούσας ἐς μέσας... παίει σιδήρῳ λαγόνας ἐς πλευράς <θ᾿> ἱείς .
307–08 πίπτει ... στάζων ἀφρῷ γένειον.
312–13 πέπλων τε προυκάλυπτεν... ὑφὰς, καραδοκῶν... τἀπιόντα τραύματα.
318–19 ἡμεῖς δ᾿ οὐκ ἀνίεμεν πέτροις βάλλοντες, ἄλλος ἄλλοθεν προσκείμενοι.
324 φυγῇ λεπαίας ἐξεπίμπλαμεν νάπας.
325–26 προσκείμενοι ἔβαλλον αὐτούς.
331–32 κύκλῳ δὲ περιβαλόντες ἐξεκόψαμεν πέτροισι χειρῶν φάσγαν᾿.

Action paraphrased:

301–02 …βουφόρβια πίπτοντα καὶ πορθούμεν᾿...
309–10 πᾶς ἀνὴρ εἶχεν πόνον βάλλων ἀράσσων.
311, 314 σώματός τ᾿ ἐτημέλει... φίλον δὲ θεραπείαισιν ἄνδρ᾿ εὐεργετῶν. + 312–13
330 μόλις δέ νιν... χειρούμεθα... + 331–32

Iphigenia in Tauris 1327–1419

Action in more than one movement:

1333–34 ὄπισθε δέσμ᾿ ἔχουσα τοῖν ξένοιν ἔστειχε χερσί.
1351–53 κλίμακας σπεύδοντες ἦγον διὰ χερῶν πρύμνης τ᾿ ἄπο πόντῳ διδόντες...
1364–65 εἰχόμεσθα τῆς ξένης καὶ πρὸς σ᾿ ἕπεσθαι διεβιαζόμεσθά νιν.
1368–70 πυγμαὶ δ᾿ ἦσαν ἐγκροτούμεναι, καὶ κῶλ᾿... ἐς πλευρὰ καὶ πρὸς ἧπαρ ἠκοντίζετο.
1375–76 ὄχθοις δ᾿ ἐπισταθέντες εὐλαβεστέρως ἐμαρνάμεσθα...
1377–78 εἶργον ἡμᾶς τοξόται πρύμνης ἔπι σταθέντες ἰοῖς.
1381–84 λαβὼν Ὀρέστης ὦμον εἰς ἀριστερόν, βὰς ἐς θάλασσαν κἀπὶ κλίμακος θορών, ἐθηκ᾿ ἀδελφὴν <τ᾿> ἐντὸς εὐσέλμου νεὼς τὸ τ᾿ οὐρανοῦ πέσημα.

Action paraphrased:

1353 …τῇ ξένῃ καθίεσαν. + 1351–53
1355–57 εἰχόμεσθα... πρυμνησίων,... καὶ δι᾿ εὐθυντηρίας οἴακας ἐξῃροῦμεν...
1372–74 δεινοῖς δὲ σημάντροισιν ἐσφραγισμένοι... οἱ μὲν ἐν κάρᾳ κάθαιμ´ ἔχοντες τραύμαθ᾿, οἱ δ᾿ ἐν ὄμμασιν.
1376 καὶ πέτροις ἐβάλλομεν. + 1375–76

Ion 1122–1228

Action in more than one movement:

1122 ἐπεὶ θεοῦ μαντεῖον ᾤχετ᾿ ἐκλιπὼν...
1132 λαβὼν δὲ μόσχους ᾤχεθ᾿.
1141–42 λαβὼν δ᾿ ὑφάσμαθ᾿ ἱερὰ... κατεσκίαζε.
1171–72 παρελθὼν πρέσβυς ἐς μέσον πέδον ἔστη.
1182, 1184–85 λαβὼν ἐξαίρετον... ἔδωκε πλῆρες τεῦχος, εἰς οἶνον βαλὼν... φάρμακον δραστήριον.
1199–1200 ἐς αὐτὸ χείλη... καθῆκαν, εἷλκον δ᾿ εὐπτέρους ἐς αὐχένας.
1207–08 θνῄσκει δ´ ἀπασπαίρουσα, φοινικοσκελεῖς χηλὰς παρεῖσα.
1213 εὐθὺς δ᾿ ἐρευνᾷ γραῖαν ὠλένην λαβὼν.
1217, 1219 θεῖ δ᾿ εὐθὺς ἔξω συλλαβὼν θοινάτορας... κἀν κοιράνοισι Πυθικοῖς σταθεὶς λέγει...

Action paraphrased:

1203–04 δέμας ἔσεισε κἀβάκχευσεν.

Helen 1526–1618

Action in more than one movement:

1526–27 ἐπεὶ λιποῦσα... δόμους... πρὸς θάλασσαν ἐστάλη...
1548–49 ἐς ναῦν ἐχώρουν Μενέλεῳ ποντίσματα φέροντες.
1557–58 ἐξεβρυχᾶτ᾿ ὄμμ᾿ ἀναστρέφων κύκλῳ, κυρτῶν τε νῶτα κἀς κέρας παρεμβλέπων...
1565–66 ἐξανήρπασαν ταῦρον φέροντές τ᾿ εἰσέθεντο σέλματα.
1570–71 πλήσασα κλιμακτῆρας εὐσφύρῳ ποδὶ Ἑλένη καθέζετ᾿ ἐν μέσοις ἑδωλίοις.
1581–84 δεξιᾷ δ᾿ ἑλὼν ξίφος ἐς πρῷραν εἷρπε κἀπὶ ταυρείῳ σφαγῇ σταθεὶς... τέμνων δὲ λαιμὸν...
1600–01 ὀρθοὶ δ᾿ ἀνῇξαν πάντες, οἱ μὲν ἐν χεροῖν κορμοὺς ἔχοντες ναυτικούς, οἱ δὲ ξίφη.

Action paraphrased:

1528 …σοφώταθ᾿ ἁβρὸν πόδα τιθεῖσ᾿... + 1526–27
1559 μὴ θιγγάνειν ἀπεῖργεν. + 1557–58
1567–68 Μενέλεως ψήχων δέρην μέτωπά τ᾿ ἐξέπεισεν ἐσβῆναι δόρυ.

Phoenissae 1090–1199, 1217–63

Action in more than one movement:

1091–92 πύργων ἐπ᾿ ἄκρων στὰς μελάνδετον ξίφος λαιμῶν διῆκε.
1149 πολλοὶ δ᾿ ἔπιπτον κρᾶτας αἱματούμενοι.
1159–61 …ῥαφὰς ἔρρηξεν ὀστέων, ἄρτι δ᾿οἰνωπὸν γένυν καθῃμάτωσεν.
1173–74 κλίμακος προσαμβάσεις ἔχων ἐχώρει.
1178, 1180 ἀνεῖρφ᾿ ὑπ᾿ αὐτὴν ἀσπίδ᾿ εἱλίξας δέμας... ἤδη δ᾿ ὑπερβαίνοντα γεῖσα τειχέων...
1186 εἱλίσσετ᾿, ἐς γῆν δ᾿ ἔμπυρος πίπτει νεκρός.

Action paraphrased:

1156–58 ἔσχε μαργῶντ᾿ αὐτὸν... Περικλύμενος... λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ ἁμαξοπληθῆ.
1159 ξανθὸν δὲ κρᾶτα διεπάλυνε... + 1159–61
1179 ...κλίμακος ἀμείβων ξέστ᾿ ἐνηλάτων βάθρα. + 1178
1242, 1244 ἔκρυπτον σῶμα παγχάλκοις ὅπλοις... φίλοι δ᾿ ἐκόσμουν.

Phoenissae 1356–1479

Action in more than one movement:

1361 ἔστησαν ἐλθόντ᾿ ἐς μέσον μεταίχμιον.
1381 ξυνῆψαν, ἀφρῷ διάβροχοι γενειάδας.
1390–92 ποδὶ μεταψαίρων πέτρον... κῶλον ἐκτὸς ἀσπίδος τίθησι.
1401–02 λαβὼν δ᾿ ἀφῆκε μάρμαρον πέτρον, μέσον δ᾿ ἄκοντ᾿ ἔθραυσεν.
1404–05 ἐνθένδε κώπας ἁρπάσαντε φασγάνων ἐς ταὐτὸν ἧκον, συμβαλόντε δ᾿ ἀσπίδας.
1410–13 λαιὸν μὲν ἐς τοὔπισθεν ἀναφέρει πόδα, πρόσω τὰ κοῖλα γαστρὸς εὐλαβούμενος, προβὰς δὲ κῶλον δεξιὸν δι᾿ ὀμφαλοῦ καθῆκεν ἔγχος σφονδύλοις τ᾿ ἐνήρμοσεν.
1414–15 ὁμοῦ δὲ κάμψας πλευρὰ καὶ νηδὺν τάλας σὺν αἱματηραῖς σταγόσι Πολυνείκης πίτνει.
1417 ξίφος δικὼν ἐς γαῖαν ἐσκύλευέ νιν.
1423–24 γαῖαν δ᾿ ὀδὰξ ἑλόντες ἀλλήλοιν πέλας πίπτουσιν ἄμφω.
1439–41 κἀπιθεὶς ὑγρὰν χέρα... ὀμμάτων... ἄπο προσεῖπε δακρύοις.
1456–58 ἥρπασ᾿ ἐκ νεκρῶν ξίφος... διὰ μέσου γὰρ αὐχένος ὠθεῖ σίδηρον.
1459 κεῖται περιβαλοῦσ᾿ ἀμφοῖν χέρας.
1470–71 πεδία δ᾿ ἐξεπίμπλασαν φεύγοντες.

Action paraphrased:

1379, 1382 ᾖξαν δράμημα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι... ᾖσσον δὲ λόγχαις. + 1381
1392, 1394 ἀπήντησεν δορί... κνήμην τε διεπέρασεν Ἀργεῖον δόρυ.
1407–08 ...νοήσας Ἐτεοκλῆς τὸ Θεσσαλὸν ἐσήγαγεν σόφισμ᾿... + 1409–13
1409 ἐξαλλαγεὶς γὰρ τοῦ παρεστῶτος πόνου... + 1410
1420, 1422 ἐν λυγρῷ πεσήματι... ὁ πρόσθε Πολυνείκης πεσών.
1457 κἄπραξε δεινά. + 1457–58

Orestes 866–956

Action in more than one movement:

871 ...ὄχλον στείχοντα καὶ θάσσοντ᾿ ἄκραν.
880, 882–83 ...Πυλάδην τε καὶ σὸν σύγγονον στείχονθ᾿ ὁμοῦ... τὸν δ᾿... νόσημα κηδεύοντα παιδογωγίᾳ.

Orestes 1395–1502

Action in more than one movement:

1409–13 πρὸς θρόνους ἔσω μολόντες... ὄμμα δακρύοις πεφυρμένοι, ταπείν᾿ ἕζονθ᾿, ὁ μὲν τὸ κεῖθεν, ὁ δὲ τὸ κεῖθεν, ἄλλος ἄλλοθεν δεδραγμένοι.
1416 ἀνὰ δὲ δρομάδες ἔθορον ἔθορον.
1457–59 πέπλων ὑπὸ σκότου ξίφη σπάσαντες ἐν χεροῖν ἄλλοσ᾿ ἄλλοθεν δίνευον ὄμμα.
1469–71 ἐς κόμας δὲ δακτύλους δικὼν Ὀρέστας, Μυκηνίδ᾿ ἀρβύλαν προβάς, ὤμοις ἀριστεροῖσιν ἀνακλάσας δέραν…
1476–78 βοηδρομοῦμεν ἄλλος ἄλλοθεν στέγας, ὁ μὲν πέτρους, ὁ δὲ ἀγκύλας, ὁ δὲ ξίφος πρόκωπον ἐν χεροῖν ἔχων.

Action paraphrased:

1414–15 ...περὶ δὲ γόνυ χέρας ἱκεσίους ἔβαλον ἔβαλον Ἑλένας ἄμφω. + 1412–13
1468–69 φυγάδι δὲ ποδὶ τὸ... ἴχνος ἔφερεν ἔφερεν.
1472 παίειν λαιμῶν ἔμελλεν εἴσω μέλαν ξίφος. + 1469–71
1486, 1488b ὁ μὲν οἰχόμενος φυγάς... ὑπὸ σκότον δ᾿ ἐφεύγομεν.

Bacchae 677–774

Action in more than one movement:

699–700 αἱ δ᾿ ἀγκάλαισι δορκάδ᾿ ἢ σκύμνους λύκων ἀγρίους ἔχουσαι λευκὸν ἐδίδοσαν γάλα.
704 θύρσον δέ τις λαβοῦσ᾿ ἔπαισεν ἐς πέτραν.
740–42 ...ἢ πλεύρ᾿ ἢ δίχηλον ἔμβασιν ῥιπτόμεν᾿ ἄνω τε καὶ κάτω. κρεμαστὰ δὲ ἔσταζ᾿ ὑπ᾿ ἐλάταις ἀναπεφυρμέν᾿ αἵματι.
743–746 ταῦροι... ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας, μυριάσι χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων. θᾶσσον δὲ διεφοροῦντο σαρκὸς ἐνδυτὰ...
748–49 χωροῦσι... ἀρθεῖσαι δρόμῳ πεδίων ὑποτάσεις.
751, 753–54 Ὑσιάς τ᾿ Ἐρυθράς θ᾿... ἐπεσπεσοῦσαι πάντ᾿ ἄνω καὶ κάτω διέφερον.

Action paraphrased:

683–86 ηὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν παρειμέναι, αἱ μὲν πρὸς ἐλάτης νῶτ᾿ ἐρείσασαι φόβην, αἱ δ᾿ ἐν δρυὸς φύλλοισι πρὸς πέδῳ κάρα εἰκῇ βαλοῦσαι σωφρόνως.
696–98 νεβρίδας τ᾿ ἀνεστείλανθ᾿... καὶ καταστίκτους δορὰς ὄφεσι κατεζώσαντο.
722–23 θάμνων δ᾿ ἐλλοχίζομεν φόβαις κρύψαντες αὑτούς.
729–30 κἀγὼ ᾿ξεπήδησ᾿... λόχμην κενώσας.
734–35 φεύγοντες ἐξηλύξαμεν βακχῶν σπαραγμόν.
736–39 μόσχοις ἐπῆλθον... καὶ τὴν μὲν ἂν προσεῖδες... πόριν... ἕλκουσαν ἐν χεροῖν δίχα, ἄλλαι δὲ δαμάλας διεφόρουν σπαράγμασιν. + 740–41

Bacchae 1043–1152

Action in more than one movement:

1052–53 …ἔνθα μαινάδες καθῆντ᾿ ἔχουσαι χεῖρας ἐν τερπνοῖς πόνοις.
1064–65 λαβὼν γὰρ ἐλάτης οὐράνιον ἄκρον κλάδον κατῆγεν ἦγεν ἧγεν ἐς μέλαν πέδον.
1073–74 ὀρθὴ δ᾿ ἐς ὀρθὸν αἰθέρ᾿ ἐστηρίζετο, ἔχουσα νώτοις δεσπότην ἐφήμενον.
1087 ἔστησαν ὀρθαὶ καὶ διήνεγκαν κόρας.
1090, 1093–94 ᾖξαν... διὰ δὲ χειμάρρου νάπης ἀγμῶν τ᾿ ἐπήδων.
1096–1100 χερμάδας κραταιβόλους ἔρριπτον, ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι πέτραν, ὄζοισί τ᾿ ἐλατίνοισιν ἠκοντίζετο, ἄλλαι δὲ θύρσους ἵεσαν δι᾿ αἰθέρος Πενθέως.
1109–10 μυρίαν χέρα προσέθεσαν ἐλάτῃ κἀξανέσπασαν χθονός.
1115–18 μίτραν κόμης ἄπο ἔρριψεν... καὶ λέγει παρήιδος ψαύων.
1122–23 ἡ δ᾿ ἀφρὸν ἐξιεῖσα καὶ διαστρόφους κόρας ἐλίσσουσ᾿...
1125–27 λαβοῦσα δ᾿ ὠλέναισ᾿ ἀριστερὰν χέρα, πλευροῖσιν ἀντιβᾶσα... ἀπεσπάραξεν ὦμον.
1139, 1143–45 κρᾶτα δ᾿ ἄθλιον… φέρειλιποῦσ᾿ ἀδελφὰς... χωρεῖ δὲ... τειχέων ἔσω τῶνδ᾿.
1140–41 …ὅπερ λαβοῦσα τυγχάνει μήτηρ χεροῖν, πήξασ᾿ ἐπ᾿ ἄκρον θύρσον...

Action paraphrased:

1054–55 αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν θύρσον ἐκλελοιπότα κισσῷ κομήτην αὖθις ἐξανέστεφον... + 1052–53
1068–69 κλῶν᾿... χεροῖν ἄγων ἔκαμπτεν ἐς γῆν. + 1064–65
1071 ὀρθὸν μεθίει διὰ χερῶν βλάστημ᾿ ἄνω. + 1073
1070, 1076 Πενθέα δ᾿ ἱδρύσας ἐλατίνων ὄζων ἔπι... ἦν θάσσων ἄνω... + 1074
1090–91 ... ὠκύτητ᾿ ποδῶν ἔχουσαι συντόνοις δραμήμασι. + 1090
1103–04 …δρυΐνοις συντριαινοῦσαι κλάδοις ῥίζας ἀνεσπάρασσον.
1114–15 πρώτη δὲ μήτηρ ἦρξεν ἱερέα φόνου καὶ προσπίτνει νιν.
1129–30 Ἰνὼ δὲ τἀπὶ θάτερ᾿ ἐξηργάζετο, ῥηγνῦσα σάρκας.

Antigone 407–440

Action in more than one movement:

417–19 ἐξαίφνης χθονὸς τυφὼς ἀγείρας σκηπτόν... πίμπλησι πεδίον, πᾶσαν αἰκίζων φόβην.
429–31 καὶ χερσὶν εὐθὺς διψίαν φέρει κόνιν, ἔκ τ᾿ εὐκροτήτου χαλκέας ἄρδην πρόχου χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει.
432–33 ἱέμεσθα, σὺν δέ νιν θηρώμεθ᾿ εὐθύς.

Action paraphrased:

409–10 πᾶσαν κόνιν σήραντες... μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες εὖ...
420–21 ἐν δ᾿ ἐμεστώθη μέγας αἰθήρ. + 419

Antigone 1192–1243

Action in more than one movement:

1223 …τὸν δ᾿ ἀμφὶ μέσσῃ περιπετῆ προσκείμενον...
1235–36 ἐπενταθεὶς ἤρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος.

Action paraphrased:

1221–22 τὴν μὲν κρεμαστὴν αὐχένος κατείδομεν, βρόχῳ μιτώδει σινδόνος καθημμένην.
1238–39 φυσιῶν ὀξεῖαν ἐκβάλλει ῥοὴν λευκῇ παρειᾷ φοινίου σταλάγματος.

Oedipus Tyrannus 1237–85

Action in more than one movement:

1241–43 ὅπως γὰρ ὀργῇ χρωμένη παρῆλθ᾿ ἔσω θυρῶνος, ἵετ᾿ εὐθὺ πρὸς τὰ νυμφικὰ λέχη, κόμην σπῶσ᾿ ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς. πύλας δ᾿... ἐπιρράξασ᾿ ἔσω...
1261–63 πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ᾿, ἐκ δὲ πυθμένων ἔκλινε κοῖλα κλῇθρα κἀμπίπτει στέγῃ.
1268–70 ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ᾿ αὐτῆς... ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων.
1275–76 ...πολλάκις... ἤρασσ᾿ ἐπαίρων βλέφαρα.

Action paraphrased:

1244 …ὅπως εἰσῆλθ᾿...ͺͺ + 1241
1254–55 εἰς ἐκεῖνον περιπολοῦντ᾿ ἐλεύσσομεν. φοιτᾷ γὰρ...
1263–64 κρεμαστὴν τὴν γυναῖκ᾿ εἰσείδομεν, πλεκταῖσιν αἰώραισιν ἐμπεπλεγμένην.
1276–79 φοίνιαι δ᾿ ὁμοῦ γλῆναι γένει᾿ ἔτεγγον,... αλλ᾿ ὁμοῦ μέλας ὄμβρος χαλάζης αἱματοῦς ἐτέγγετο. (Bollack)

Sophocles’ Electra 680–763

Action in more than one movement:

720–21 ὑπ᾿ αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων ἔχριμπτ᾿ ἀεὶ σύριγγα.
724–25, 27 ἄστομοι πῶλοι βίᾳ φέρουσιν... μέτωπα συμπαίουσι Βαρκαίοις ὄχοις.
728–29 ἄλλος ἄλλον... ἔθραυε κἀνέπιπτε.
732 ἔξω παρασπᾷ κἀνοκωχεύει...
738–40 κἀξισώσαντε ζυγὰ ἤλαυνέτην, τοτ᾿ ἄλλος ἄλλοθ᾿ ἅτερος κάρα προβάλλων...
743–45 λύων ἡνίαν ἀριστερὰν... λανθάνει στήλην ἄκραν παίσας· ἔθραυσε δ᾿ἄξονος μέσας χνόας.
746–47 κἀξ ἀντύγων ὤλισθε· σὺν δ᾿ ἐλίσσεται τμητοῖς ἱμᾶσι.
752–53 ...φορούμενος πρὸς οὖδας, ἄλλοτ᾿ οὐρανῷ σκέλη προφαίνων.

Action paraphrased:

721–22 δεξιὸν δ᾿ ἀνεὶς σειραῖον ἵππον εἶργε τὸν προσκείμενον.
729–30 πᾶν δ᾿ ἐπίμπλατο ναυαγίων... ἱππικῶν πέδον. + 728–29
732–33 παρεὶς κλύδων᾿ ἔφιππον ἐν μέσῳ κυκώμενον. + 732
734–35 ἤλαυνε δ᾿ ἔσχατος... ὑστέρας ἔχων πώλους.
747 τοῦ δὲ πίπτοντος πέδῳ... + 746

Trachiniae 899–946

Action in more than one movement:

917–18 ἐπενθοροῦσ᾿ ἄνω καθέζετ᾿ ἐν μέσοισιν εὐνατηρίοις.
923–26 συντόνῳ χερὶ λύει τὸν αὑτῆς πέπλον... ἐκ δ᾿ ἐλώπισεν πλευρὰν ἅπασαν ὠλένην τ᾿ εὐώνυμον.
938–39 πλευρόθεν πλευρὰν παρεὶς ἔκειτο.

Oedipus Coloneus 1586–1666

Action in more than one movement:

1587–89 ὡς... ἐνθένδ᾿ εἷρπε... ἔξοισθ᾿... αὐτὸς ἡμῖν πᾶσιν ἐξηγούμενος.
1595, 1597 ἀφ᾿ οὗμέσος στὰς τοῦ τε Θορικίου πέτρου... καθέζετ᾿.
1607–09 ἐς δὲ γούνατα πατρὸς πεσοῦσαι ᾿κλαιον οὐδ᾿ ἀνίεσαν στέρνων ἀραγμοὺς...
1620–21 ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἀμφικείμενοι λύγδην ἔκλαιον πάντες.

Go to top

APPENDIX B: OTHER NARRATIVES MAKING MULTIPLE
REFERENCES TO MORE THAN ONE ACTION

Hecuba 1132–82

Action in more than one movement:

1150 ἵζω δὲ... κάμψας γόνυ.
1158–59 τέκν᾿ ἐν χεροῖν ἔπαλλον... διαδοχαῖσ᾿ ἀμείβουσαι χερῶν.
1161–62 λαβοῦσαι φάσγαν᾿ ἐκ πέπλων ποθὲν κεντοῦσι παῖδας.
1163–64 ξυναρπάσασαι τὰς ἐμὰς εἶχον χέρας καὶ κῶλα.
1170–71 πόρπας λαβοῦσαι τὰς ταλαιπώρους κόρας κεντοῦσιν...
1172–73, 1175 ἐκ δὲ πηδήσας ἐγὼ θὴρ ὣς διώκω τὰς μιαιφόνους κύνας, ἅπαντα ἐρευνῶν τοῖχον... βάλλων ἀράσσων.

Action paraphrased:

1171 …αἱμάσσουσιν. + 1170–71

Andromache 616–34

Action in more than one movement:

629–30 ἐκβαλὼν ξίφος φίλημ᾿ ἐδέξω.
632–33 ἐς οἴκους... ἐλθὼν... πορθεῖς.

Action paraphrased:

630 ...προδότιν αἰκάλλων κύνα. + 629–30

Euripides’ Electra 509–17

Action in more than one movement:

510 προσπεσὼν ἔκλαυσ᾿...
511–12 σπονδάς τε, λύσας ἀσκὸν..., ἔσπεισα.

Euripides’ Electra 1011–50

Action in more than one movement:

1020–21 παῖδα τὴν ἐμὴν... ᾤχετ᾿ ἐκ δόμων ἄγων.
1022–23 ἔνθ᾿ ὑπερτείνας πυρᾶς λευκὴν διήμησ᾿ Ἰφιγόνης παρηίδα.
1032 ἧλθ᾿ ἔχων μοι μαινάδ᾿ ἔνθεον κόρην.

Action paraphrased:

1033–34 λέκτροις τ᾿ ἐπεισέφρηκε, καὶ νύμφα δύο ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δώμασιν κατεῖχ᾿ ὁμοῦ.

Euripides’ Electra 1206–26

Action in more than one movement:

1221–22 ἐγὼ μὲν ἐπιβαλὼν φάρη κόραις ἐμαῖς φασγάνῳ κατηρξάμαν...

Action paraphrased:

1206–07 ἔξω πέπλων ἔβαλεν ἔδειξε μαστὸν...
1214–17 ...πρὸς γένυν ἐμὰν τιθεῖσα χεῖρα... παρῄδων τ᾿ ἐξ ἐμᾶν ἐκρίμναθ᾿.
1223 …ματέρος ἔσω δέρας μεθείς. + 1222

Troades 919–65

Action paraphrased:

919–20 ἀρχὰς ἔτεκεν ἥδε τῶν κακῶν, Πάριν τεκοῦσα.
952 ἐπεὶ θανὼν γῆς ἦλθ᾿ Ἀλέξανδρος μυχούς...

Iphigenia in Tauris 344–76

Action in more than one movement:

359–60 οὗμ’ ὥστε μόσχον Δαναΐδαι χειρούμενοι ἔσφαζον.
362–63 ὅσας γενείου χεῖρας ἐξηκόντισα γονάτων τε τοῦ τεκόντος, ἐξαρτωμένη...

Iphigenia in Tauris 1163–85

Action in more than one movement:

1165, 1167 βρέτας τὸ τῆς θεοῦ πάλιν ἕδρας ἀπεστράφη... ὄψιν δ᾿ ὀμμάτων ξυνήρμοσεν.

Action paraphrased:

1171, 1173 οἰκεῖον ἦλθον τὸν φόνον κεκτημένοι... μητέρα κατειργάσαντο.

Orestes 551–78

Action paraphrased:

559, 561 ἐς ἀνδρὸς ᾔει λέκτρ᾿... Αἴγισθος ἦν ὁ κρυπτὸς ἐν δόμοις πόσις.
562–63 τοῦτον κατέκτειν᾿, ἐπὶ δ᾿ ἔθυσα μητέρα, ἀνόσια μὲν δρῶν, ἀλλὰ τιμωρῶν πατρί.
578 ἐζημίωσε πατέρα κἀπέκτειν᾿ ἐμόν.

Bacchae 288–97

Action in more than one movement:

292–93 ῥήξας μέρος τι τοῦ... αἰθέρος, ἔδωκε τόνδ ὅμηρον...

Action paraphrased:

293–94 ἐκτιθεὶς Διόνυσον Ἥρας νεικέων. + 293


Bacchae 443–50

Action in more than one movement:

447–48 αὐτόματα δ᾿ αὐταῖς δεσμὰ διελύθη ποδῶν κλῇδές τ᾿ ἀνῆκαν θύρετρ᾿ ἄνευ θνητῆς χερός.

Action paraphrased:

443–44 ἃς... εἶρξας, ἃς συνήρπασας κἄδησας ἐν δεσμοῖσι.
445–46 φροῦδαί γ᾿ ἐκεῖναι... πρὸς ὀργάδας σκιρτῶσι.
445 λελυμέναι... + 447–48

Bacchae 616–37

Action in more than one movement:

619–21 τῷδε περὶ βρόχους ἔβαλλε γόνασι καὶ χηλαῖς ποδῶν, θυμὸν ἐκπνέων, ἱδρῶτα σώματος στάζων ἄπο, χείλεσιν διδοὺς ὀδόντας.
622 ἥσυχος θάσσων ἔλευσσον.
623 ἀνετίναξ᾿ ἐλθὼν ὁ Βάκχος δῶμα...
628 ἵεται ξίφος κελαινὸν ἁρπάσας δόμων ἔσω.
630–31 ὁ δ᾿ ἐπὶ τοῦθ᾿... ᾖσσε κἀκέντει φαεννὸν <αἰθέρ᾿>.
636–37 ἥσυχος δ᾿ ἐκβὰς ἐγὼ δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς.

Action paraphrased:

630–31 ὡρμημένος ᾖσσε...
633 δώματ᾿ ἔρρηξεν χαμᾶζε. συντεθράνωται δ᾿ ἅπαν.
634–35 κόπου δ᾿ ὕπο διαμεθεὶς ξίφος παρεῖται.

Ajax 233–44, 284–330

Action in more than one movement:

234 …δεσμῶτιν ἄγων ἤλυθε ποίμναν.
237–39 δύο δ᾿ ἀργίποδας κριοὺς ἀνελὼν τοῦ μὲν κεφαλὴν καὶ γλῶσσαν ἄκραν ῥιπτεῖ θερίσας...
239–42 τὸν δ᾿ ὀρθὸν ἄνω κίονι δήσας... ῥυτῆρα λαβὼν παίει... μάστιγι.
286–87 ἄμφηκες λαβὼν ἐμαίετ᾿ ἔγχος... ἕρπειν.
296–97 εἴσω δ᾿ ἐσῆλθε συνδέτους ἄγων ὁμοῦ ταύρους...
298–99 τοὺς δ᾿ ἄνω τρέπων ἔσφαζε κἀρράχιζε.
299–300 τοὺς δὲ δεσμίους ᾐκίζεθ᾿.
308–10 ἐν δ᾿ ἐρειπίοις νεκρῶν ἐρειφθεὶς ἕζετ᾿ ἀρνείου φόνου, κόμην ἀπρὶξ ὄνυξι συλλαβὼν χερί.
325 ἥσυχος θακεῖ πεσών.

Action paraphrased:

236 τὰ δὲ πλευροκοπῶν δίχ᾿ ἀνερρήγνυ.

Ajax 719–34, 748–83

Action in more than one movement:

729–30 χεροῖν κολεῶν ἐρυστὰ διεπεραιώθη ξίφη.
750–52 Κάλχας μεταστὰς οἷος Ἀτρειδῶν δίχα, ἐς χεῖρα Τεύκρου δεξιὰν φιλοφρόνως θεὶς εἶπε...

Antigone 998–1022

Action in more than one movement:

1008–09 κηκὶς μυρίων ἐτήκετο κἄτυφε.

Action paraphrased:

1008 μυδῶσα... + 1008–09
1010–11 καταρρυεῖς μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο πιμελῆς.

Oedipus Tyrannus 774–813

Action in more than one movement:

798–99 στείχων δ᾿ ἱκνοῦμαι τούσδε τοὺς χώρους.
808–09 ὄχους παραστείχοντα τηρήσας, μέσον κάρα διπλοῖς κέντροισί μου καθίκετο.

Trachiniae 248–90

Action in more than one movement:

259 στρατὸν λαβὼν ἐπακτὸν ἔρχεται πόλιν.
270–71 ὡς ἵκετ᾿... Τιρυνθίαν πρὸς κλειτύν, ἵππους νομάδας ἐξιχνοσκοπῶν...

Action paraphrased:

248–50, 252–53 τὸν μὲν πλεῖστον ἐν Λυδοῖς χρόνον κατείχεθ᾿... ἐμποληθείς... πραθεὶς Ὀμφάλῃ τῇ βαρβάρῳ ἐνιαυτὸν ἐξέπλησεν.

Trachiniae 672–704

Action in more than one movement:

691–92 κἄθηκα συμπτύξασ᾿ ἀλαμπὲς ἡλίου κοίλῳ ζυγάστρῳ δῶρον.

Action paraphrased:

676–78 τοῦτ᾿ ἠφάνισται... ἐδεστὸν ἐξ αὑτοῦ φθίνει, καὶ ψῇ.
698–99 ῥεῖ πᾶν ᾿ ἄδηλον καὶ κατέψηκται χθονί...

Trachiniae 749–812

Action in more than one movement:

750–51 ὅθ᾿ εἷρπε... νίκης ἄγων τροπαῖα κἀκροθίνια...
757–58 κῆρυξ ἀπ᾿ οἴκων ἵκετ᾿... τὸ σὸν φέρων δώρημα.
760–61 ταυροκτονεῖ μὲν δώδεκ᾿ ἐντελεῖς ἔχων... βοῦς.
767–68 ἱδρὼς ἀνῄει χρωτί, καὶ προσπτύσσεται πλευραῖσιν ἀρτίκολλος.
779–80 μάρψας ποδός νιν... ῥίπτει πρὸς... πέτραν.
781–82 κόμης δὲ λευκὸν μυελὸν ἐκραίνει, μέσου κρατὸς διασπαρέντος αἵματός θ᾿ ὁμοῦ.
794–95 διάστροφον ὀφθαλμὸν ἄρας...

Philoctetes 254–316

Action in more than one movement:

268–69 μ᾿... προθέντες ἐνθάδε ὤχοντ᾿ ἐρῆμον.
271–73 μ᾿... εὕδοντ᾿... λιπόντες ᾤχονθ᾿...
279–80 ...ναῦς, ἃς ἔχων ἐναυστόλουν...

Action paraphrased:

265 ἔρριψαν αἰσχρῶς ὧδ᾿ ἐρῆμον. + 268–69 + 273
287–89 γαστρὶ μὲν τὰ σύμφορα τόξον τόδ᾿ ἐξηύρισκε, τὰς ὑποπτέρους βάλλον πελείας.
291 εἰλυόμην, δύστηνον ἐξέλκων πόδα.
296–97 ἐν πέτροισι πέτρον ἐκτρίβων μόλις ἔφην᾿ ἄφαντον φῶς.

Philoctetes 603–21

Action in more than one movement:

606–08 ὃν οὗτος νυκτὸς ἐξελθὼν μόνος... δόλοις Ὀδυσσεὺς εἷλε.
608–09 δέσμιον τ᾿ ἄγων ἔδειξ᾿ Ἀχαιοῖς ἐς μέσον.

Go to top

A printable, PDF version of these appendices is available to download by clicking here.