Heian Shodan    Heian Nidan    Heian Sandan    Heian Yondan    Heian Godan    Tekki Shodan    Bassai Dai   

Kanku Dai    Jion    Empi    Tekki Nidan    Tekki Sandan    Hangetsu    Jitte    Gankaku    Bassai Sho   

Kanku Sho    Gojushiho Sho    Nijushiho    Unsu    Sochin    Chinte    Gojushiho Dai    Meikyo    Wankan

YELLOW BELT 8th kyu  (hachikyu)

Kata: Heian Shodan

Kihon:
Stepping in (zenkutsu-dachi), oi-zuki-chudan 3x
Stepping back (zenkutsu-dachi), age-uke 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), soto-ude-uke 3x
Stepping back (kokutsu-dachi), shuto-uke chudan 3x

Stepping in (zenkutsu-dachi), mae-geri 4x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 4x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 4x (other leg)

Sanbon-kumite:

Attack: Step in oi-zuki-jodan - Defend: age-uke  / gyaku-zuki
Attack: Step in oi-zuki-jodan - Defend: age-uke / shift / mae-geri / gyaku-zuki jodan
Attack: Step in oi-zuki-chudan - Defend: soto-ude-uke / tai-sabaki / gyaku-zuki


ORANGE BELT 7th kyu (nanakyu)

Kata: Heian Nidan

Kihon:
Stepping in (zenkutsu-dachi), oi-zuki-jodan 3x
Stepping back (zenkutsu-dachi), age-uke / gyaku-zuki 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), soto-ude-uke / gyaku-zuki 3x
Stepping back (kokutsu-dachi), shuto-uke chudan 3x

Stepping in (zenkutsu-dachi), mae-geri / oi-zuki jodan 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), mawashi-geri / gyaku-zuki 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x (other leg)

Sanbon-kumite:

Attack: Step in oi-zuki-jodan - Defend: age-uke  / gyaku-zuki
Attack: Step in oi-zuki-jodan - Defend: age-uke / shift / mae-geri / gyaku-zuki jodan
Attack: Step in oi-zuki-chudan - Defend: soto-ude-uke / tai-sabaki / gyaku-zuki


GREEN BELT 6th kyu  (rokkyu)

Kata: Heian Sandan

Kihon:
Stepping in (zenkutsu-dachi), sanbon-zuki 3x
Stepping back (zenkutsu-dachi), age-uke / gyaku-zuki 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), soto-ude-uke / gyaku-zuki 3x
Stepping back (kokutsu-dachi), shuto-uke chudan - zenkutsu-dachi gyaku-nukite 3x

Stepping in (zenkutsu-dachi), combination of two mae-geris (both with rear leg) 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), combination of two mawashi-geris (both with rear leg) 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x (other leg)

Sanbon-kumite:

Attack: Step in oi-zuki-jodan - Defend: age-uke  / gyaku-zuki
Attack: Step in oi-zuki-jodan - Defend: age-uke / shift / mae-geri / gyaku-zuki jodan
Attack: Step in oi-zuki-chudan - Defend: soto-ude-uke / tai-sabaki / gyaku-zuki


FIRST PURPLE BELT 5th kyu (gokyu)

Kata:  Heian Yondan

Kihon:
Stepping in (zenkutsu-dachi), sanbon-zuki 3x
Stepping back (zenkutsu-dachi), age-uke /kizami-mae-geri / gyaku-zuki 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), soto-ude-uke / gyaku-zuki 3x
Stepping back (kokutsu-dachi), shuto-uke chudan / zenkutsu-dachi / gyaku-nukite 3x

Stepping in (zenkutsu-dachi), combination of two mae-geris (both with rear leg) 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), combination of two mawashi-geris (both with rear leg) 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x (other leg)

1 Step Sparring: (defender in natural stance)
Attack: Step in oi-zuki-jodan - Defend: any counter attack
Attack: Step in oi-zuki-chudan - Defend: any counter attack

Attack: Step in front snap kick to the stomach - Defend: any counter attack
Attack: Step in yoko-geri kekomi - Defend: any counter attack


SECOND PURPLE BELT 4th kyu (yonkyu)

Kata:  Heian Godan

Kihon:
Stepping in (zenkutsu-dachi), sanbon-zuki 3x
Stepping back (zenkutsu-dachi), age-uke /kizami-mae-geri / gyaku-zuki 3x
Stepping in (znekutsu-dachi), soto-ude-uke / gyaku-zuki 3x
Stepping back (kokutsu-dachi), shuto-uke chudan / zenkutsu-dachi /  gyaku-nukite 3x

Stepping in (zenkutsu-dachi), combination of two mae-geris (both with rear leg) 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), combination of two mawashi-geris (both with rear leg) 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x (other leg)

1 Step Sparring: (defender in natural stance)
Attack: Step in punch to the face - Defend: any counter attack
Attack: Step in punch to the stomach - Defend: any counter attack
Attack: Step in front snap kick to the stomach - Defend: any counter attack
Attack: Step in yoko-geri kekomi - Defend: any counter attack


BROWN BELT 3rd kyu (sankyu)

Kata:   Tekki Shodan

Kihon:
Stepping in (zenkutsu-dachi), sanbon-zuki 3x
Stepping back (zenkutsu-dachi), age-uke /kizami-mae-geri / gyaku-zuki 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), soto-ude-uke  / uraken-uchi 3x
Stepping back (kokutsu-dachi), shuto-uke chudan / kizami-mae-geri / zenkutsu-dachi /  gyaku-nukite 3x

Stepping in (zenkutsu-dachi), combination of two mae-geris (both with rear leg) 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), combination of two mawashi-geris (both with rear leg) 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x (other leg)

1 Step Sparring: (defender in natural stance)
Attack: Step in oi-zuki-jodan - Defend: any counter attack
Attack: Step in oi-zuki-chudan - Defend: any counter attack
Attack: Step in mae-geri - Defend: any counter attack
Attack: Step in yoko-geri kekomi - Defend: any counter attack


Second and third BROWN BELT 2nd kyu (nikkyu), 1st kyu (ikkyu)

First-degree BLACK BELT 1st dan (shodan)

Kata: Bassai Dai for brown belts;  for black belt your choice from Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Empi + one kata from the Heians and Tekki Shodan chosen by examiners (no counting)

Kihon:
Stepping in (zenkutsu-dachi), sanbon-zuki 3x
Stepping back (zenkutsu-dachi), age-uke /kizami-mae-geri / gyaku-zuki 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), soto-ude-uke / empi-uchi / uraken-uchi 3x
Stepping back (kokutsu-dachi), shuto-uke chudan / kizami-mae-geri / zenkutsu-dachi /  gyaku-nukite 3x

Stepping in (zenkutsu-dachi), kizami-mae-geri / mae-geri (front foot then rear) 3x
Stepping in (zenkutsu-dachi), kizami-mawashi-geri / mawashi-geri (front foot then rear) 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri kekomi 3x
Stepping in (kiba-dachi), yoko-geri keage 3x (other leg)

Jiyu-ippon-kumite: (semi-free sparring - announcing target)
Attack: Step in oi-zuki-jodan - Defend: any counter attack
Attack: Step in oi-zuki-chudan - Defend: any counter attack
Attack: Step in mae-geri - Defend: any counter attack
Attack: Step in yoko-geri kekomi - Defend: any counter attack

Bassai-dai yama-zuki in jyu-kumite All-South semifinals 2005