Visiting Scholar

Yipu Zhang


E-mail: yzhang76@tulane.edu


Phone


From Chang'an University in Xi'an.

Shengnan Lu


E-mail: slu7@tulane.edu


Phone


Chunlei Li


E-mail: cli17@tulane.edu


Phone


Kaiming Wang


E-mail: kwang13@tulane.edu


Phone


Lu Guo


E-mail: lguo1@tulane.edu


Phone


Jie Wu


E-mail: jwu16@tulane.edu


Phone


From University of Shanghai for Science and Technology.

Gang Li


E-mail: gli2@tulane.edu


Phone


From Chang'an University in Xi'an.